Konkurs

Konkurs

WYNIKI KONKURSU

Zapraszamy do Konkursu na napisanie bajki dla dzieci

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przedłużony 

Ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń, termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na dzień 30.01.2024 r. Jest to podyktowane koniecznością zapoznania się z każdą nadesłaną pracą i przeprowadzeniem rzetelnej i wnikliwej oceny. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie na napisanie bajki dla dzieci. Liczba zgłoszeń niezmiernie nas zaskoczyła i przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. 

Najważniejsze zasady

Napisz bajkę dla dzieci, wplatając w jej fabułę elementy codziennej rutyny w pielęgnacji skóry dziecka. Historia musi mieć min. 3500 znaków ze spacjami, opisywać przygody dinozaurów widocznych na grafice oraz poruszać tematy codziennej pielęgnacji skóry dziecka (suchej, wrażliwej, atopowej). Prześlij swoją bajkę w formacie .docx oraz .pdf na nasz mail: kontakt@humitopic.pl do 16. stycznia 2024 r.

I zgarnij nagrody! Jakie?

Zapas kosmetyków Humitopic na cały rok 😊

Jeśli masz lekkie pióro i głowę pełną pomysłów, możesz zgłosić do konkursu więcej niż jedną bajkę!

Zaznaczamy jednak, że jednemu uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna nagroda (niezależnie od ilości zgłoszonych przez niego prac).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23.01.2024 r.

Spośród nadesłanych prac, 3-osobowa komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze i przyzna nagrody.

I miejsce – zestaw kosmetyków Humitopic o wartości 3000 pln*

II miejsce – zestaw kosmetyków Humitopic o wartości 1500 pln*

III miejsce – zestaw kosmetyków Humitopic o wartości 500 pln*

* wygrana pula kosmetyków jest do wykorzystania, do końca 2024 roku.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa poniższy Regulamin.

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu jest COALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sieniawie-Osiedle Górnicze (adres siedziby i adres do doręczeń: Sieniawa – Osiedle Górnicze 11A, 66-220 Łagów); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897081; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 9271966110; REGON: 388761155, adres poczty elektronicznej: biuro@coalab.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 602 349 239.
1.2. Ogłoszenie o Konkursie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem: https://humitopic.pl oraz na profilach Organizatora w portalach społecznościowych.
1.3. Podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Brak podania wymaganych informacji i danych, w tym danych osobowych wskazanych w poniższym Regulaminie, uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu wskazane są w pkt. 5 Regulaminu.
1.4. Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim, powiadamiając o tym Organizatora.
1.5. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:
1.6.1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.6.2. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora w celu ustalenia zwycięzców Konkursu.
1.6.3. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.6.4. ORGANIZATOR / ADMINISTRATOR – COALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sieniawie-Osiedle Górnicze (adres siedziby i adres do doręczeń: Sieniawa – Osiedle Górnicze 11A, 66-220 Łagów); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897081; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 9271966110; REGON: 388761155, adres poczty elektronicznej: biuro@coalab.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 602 349 239.
1.6.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.6.6. UCZESTNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, która bierze lub zamierza wziąć udział w Konkursie oraz spełnia wszystkie wymogi wskazane w punkcie 2. Regulaminu Konkursu.
1.6.7. ZADANIE KONKURSOWE – zadanie polegające na napisaniu przez Uczestnika bajki o dinozaurach dla dzieci w przedziale wiekowym 2-5 lat, z wplecionymi elementami codziennej pielęgnacji skóry dziecka (skóry suchej, wrażliwej, atopowej). Bajka powinna mieć długość minimum 3500 znaków (liczonych ze spacjami) i zostać przesłana w formacie .docx oraz .pdf.
1.6. Nazwa „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez spółkę Meta Platforms, Inc. będącą właścicielem serwisu Facebook.
1.7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani związany z serwisami Facebook i Instagram. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność w związku z realizacją Konkursu ponosiła spółka Meta Platforms Ireland Limited lub Meta Platforms, Inc. w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnicy mogą skierować swoje roszczenia do Organizatora jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu.


2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2.2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
2.3.1. zapoznanie się i akceptacja treści poniższego Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;
2.3.2. wykonanie i przesłanie Zadania Konkursowego (plik .docx oraz .pdf) na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@humitopic.pl, w trakcie trwania Konkursu zgodnie z Regulaminem.
2.3. Każdy Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe więcej niż jeden raz, z zastrzeżeniem, że jednemu Uczestnikowi przyznana zostanie maksymalna jedna nagroda.
2.4. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik zgłaszając Organizatorowi Zadanie Konkursowe chronione prawem autorskim obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe.
2.5. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego. Informacje podawane przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie powinny być autentyczne, zgodne ze stanem faktycznym oraz niewprowadzające w błąd.
2.6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie wyłącznie z ważnych powodów, to jest, gdy (1) Zadanie Konkursowe Uczestnika jest sprzeczne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem albo (2) Uczestnik podejmuje działania zmierzające do obejścia warunków udziału w Konkursie, np. gdy Zadanie Konkursowe jest przedmiotem praw autorskich osób trzecich.
2.7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI KONKURSU, OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW
3.1. Konkurs trwa od dnia 27.12.2023 do dnia 16.01.2024 r. do końca dnia. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu poprzez zamieszczenie informacji o przedłużeniu Konkursu przed zakończeniem Konkursu na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem: https://humitopic.pl oraz na profilach Organizatora w portalach społecznościowych – w miejscach, w których Organizator zamieścił ogłoszenia o Konkursie.
3.2. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 (słownie: trzech) zwycięzców, z których każdemu zostanie przyznana następujące nagrody: .
3.2.1. 1. miejsce: kosmetyki Humitopic o wartości 3000 PLN do wykorzystania do końca 2024 r., z wyłączeniem balsamu do ciała Humitopic w opakowaniu 50 ml i kremu do rąk Humitopic w opakowaniu 30 ml.
3.2.2. 2. miejsce: kosmetyki Humitopic o wartości 1500 PLN do wykorzystania do końca 2024 r., z wyłączeniem balsamu do ciała Humitopic w opakowaniu 50 ml i kremu do rąk Humitopic w opakowaniu 30 ml.
3.2.3. 3. miejsce: kosmetyki Humitopic o wartości 500 PLN do wykorzystania do końca 2024 r., z wyłączeniem balsamu do ciała Humitopic w opakowaniu 50 ml i kremu do rąk Humitopic w opakowaniu 30 ml.
3.3. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składającą się z trzech osób wyznaczonych przez Organizatora.
3.4. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność, walory artystyczne i edukacyjne oraz pomysłowość Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu poprzez opublikowanie listy zwycięzców na stornie internetowej Organizatora: https://humitopic.pl/.
3.6. W przypadku gdy Organizator nie będzie mógł uzyskać danych niezbędnych do przesłania Uczestnikowi nagrody bądź też w przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną Uczestnikowi przez Organizatora, Komisji Konkursowej przysługuje prawo wyboru alternatywnego Uczestnika, któremu zostanie przyznana nagroda.
3.7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzców lub wyłonienia mniejszej ich liczby.
3.8. Zwycięzca przesyła Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres biuro@coalab.pl listę wybranych kosmetyków oraz dane teleadresowe niezbędne do wysłania nagrody. Nagroda dostarczona zostanie na koszt Organizatora do zwycięzcy przesyłką paczkomatową w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania powyższych informacji. Zwycięzca może wybierać kosmetyki do otrzymania w ramach nagrody, w terminie wskazanym odpowiednio w pkt. 3.2.1-3.2.3, maksymalnie jeden raz w miesiącu kalendarzowym. Zwycięzca może otrzymać kosmetyki w ramach nagrody częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym – w takim przypadku zwycięzca ponosi koszty dostarczenia do niego kosmetyków w ramach dodatkowych przesyłek ponad jedną w miesiącu kalendarzowym.
3.9. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
3.10. W przypadku, gdyby nagroda podlegała opodatkowaniu, Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana (doliczona) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku, jaki zwycięzca Konkursu jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.). Podatek ten zostanie potrącony przez Organizatora Konkursu i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.


4. PRAWA AUTORSKIE DO ZADAŃ KONKURSOWYCH (LICENCJA)
4.1. W granicach dopuszczonych przez prawo zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej i zbywalnej licencji (w tym obejmującej prawo do jej sublicencjonowania w zakresie określonym niżej) do wszelkich utworów przesłanych w ramach Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych, ilościowych lub terytorialnych, to jest na następujących polach eksploatacji: w zakresie trwałego lub czasowego kopiowania, powielania, zwielokrotniania, wprowadzania do pamięci komputera, systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w Internecie, prasie, telewizji, radiu lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik); tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, edycji, modyfikacji i przeróbek w utworze, w tym włączania go do innych utworów, bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne); a także w zakresie prawa do publicznego rozpowszechniania, wykonania, stosowania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania oraz transmisji, w tym w telewizji, radiu, prasie oraz Internecie, na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatora (w szczególności na Fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook i Instagram); oraz wszelkiego wykorzystywania utworu zgłoszonego w ramach Zadania Konkursowego do celów promocyjnych, marketingowych i reklamowych Organizatora Konkursu, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przy użyciu technik cyfrowych, reprograficznych i drukarskich, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4.2. Powyższa licencja obejmuje także zezwolenie Uczestnika na wykorzystanie i rozpowszechnianie jego Zadania Konkursowego, w całości lub części, przez Organizatora bez wymogu wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska, nazwy itp.) Uczestnika.
4.3. Przyznana nagroda za Zadanie Konkursowe zawiera w sobie wynagrodzenie za udzielenie Organizatorowi wszelkich zgód i zezwoleń określonych w pkt. 4.1 – 4.2 wyżej, w tym licencji na wykorzystanie utworu. Uczestnikowi w związku z udzieleniem tych zgód i zezwoleń nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
4.4. Udzielenie licencji zgodnie z poniższym punktem 4. Regulaminu Konkursu następuje z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.


5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, skutkuje brakiem możliwości udziału w nim.
5.3. Zgodnie z RODO Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
5.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następującej podstawie prawnej oraz w następujących okresach:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Organizacja KonkursuArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes) – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na konieczności wywiązania się z warunków organizowanego Konkursu względem jego Uczestników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższym RegulaminemDane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania nagrody przyznanej zwycięzcy Konkursu lub wygaśnięcia w inny sposób praw i obowiązków Organizatora i Uczestników Konkursu.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności gospodarczej oraz dążeniu do sprzedaży towarów i usługDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone przez Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą Administratora wynosi trzy lata).Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z KonkursemDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

5.6. Przy organizacji Konkursu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
5.6.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku zwycięzcy Konkursu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe zwycięzcy wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub innemu podmiotowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora – w zakresie niezbędnym do dostarczenia nagrody zwycięzcy.
5.6.2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
5.6.3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biura księgowe, doradcy podatkowi lub kancelarie prawne) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
5.7. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
5.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
5.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.7.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
5.8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.


6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@coalab.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Sieniawa – Osiedle Górnicze 11A, 66-220 Łagów.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych oraz oczekiwań osoby składającej reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Organizatora.
6.4. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Organizator może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6.6. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Prawem właściwym dla organizacji Konkursu jest prawo polskie.
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą podlegającą przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze zm.).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.